(Column) Ruby, don’t take your love to town.

DOKKUM – Ik mag har naam niet noeme mar, ze zat hier weer even: Gien ferkering, gien gefriemel (zit ‘r mar niet overin)…

Read More

(Column) Ik wil nou elke saterdag de karre d’r achter. ’t brengt je suveul meer in ’t weekend.

DOKKUM/HYLPEN – We binne gien geliefden. Gien partners. Gien freund en freundinne mar, we kinne wel lache. En ók janke as ’t mut….

Read More

(Column) Voen’n jo dat froeger ek sa moai?

DOKKUM – Jo witte fést nog wol hoe ’t dat froeger wie. Dat jo heit froeger ’n hoekje kreëerd hie mei syn âldermachtigst…

Read More

(Column) Die dashboarddisplay slaat eilikst nergens op mar, dat moest ryme op ‘Oké’. Olé.

DOKKUM – Veurige week donderdag bin ik my ’t laplazerus skrokk’n. Ik wist dat fandaag de auto veur de keuring moest en ik…

Read More

(Column) Der hew ik gewoan heulemaal gien nocht meer an.

DOKKUM – Zit je even leuk en dan komme toch de ferhalen. Soms ók wel ’t beklach. Fan beide kanten heur. En dan…

Read More

(Column) We ségge straks allemaal: ,,F*ck joe.”

DOKKUM – Ik hew nou echt wel even de smoar in, heur. Natuurlik bin ik dit weekend veul te veer gaan deur ’n…

Read More

(Column) – De eerste keer dit jaar. Zo stil.

DOKKUM – 8 januari 2024 en ’t is weer an de beurt: ’t béd mut ferskoand wurde. Ergens veur de kerst was de…

Read More

(Column) Au bain marie – Look a like. Ien fan de eerste levensbehoeften.

DOKKUM – Tiidens myn opleiding in Leeuwarden an Triascollege MDGO-CCD (veurloper fan ’t huidige Facilitaire Dienstverlening) kreeg ik te maken met dit soart…

Read More

(Column) En toen was de rem d’r ôf.

DOKKUM – Ik bin fanavond nog even op ‘e strún weest en su kwam ik ’n frommeske teugen met ’n hondsje. We wisselden…

Read More

(Column) Facebook vient my nog niet moeilik genoeg. Fijne feestdagen.

DOKKUM – Tsja, wat mut je d’r fan ségge? ’t was weer ’n bewogen jaar. En dan binne d’r ménsen die frage my…

Read More