(Column) Even gien foto’s.

DOKKUM – Ik bin fannemiddag even over de weekmarkt weest in Dokkum. Best gesellig en leuke, fijne minsken sproken. En wat mij faak fraagt werd was: ,,Hoe gaat ’t met dij en werom hewst my fan facebook ôfgooit?” Ik mut jim mar even útlégge hoe dat sit.

Ik bin wat psychotisch weest sinds 2022. Ik was met dat fenomeen al langer bekend mar, ik bin in overleg met deskundigen fan de medicynen ôfweest. Mar ’t kon niét. Lang leden hew ik twee dagen fan facebook ôf weest mar, ik bin ók beheerder fan de LEAODOKKUMgroep. Dus bin ik mar weer lid wurden fan de feestboekclub. Toen hew ik mar besloaten om fan de dik 1300 1000 vrienden te verwijderen. Want ik kin d’r niet altyd met omgaan. Veul ménsen kinne mij fan myn belevenissen bij RTVNOF, RadioVijf en Harpoenmedia.nl. En natuurlijk myn columns. Mar as ik fan de medikaasje bin dan kin ik der niet altyd goed met omgaan. Dan strúkel ik over myn eigen kinnen. Ik kin bést veul mar, myn lichamelik en geestelik gestel late my faak in de steek.

Ik had rust an de kop noadich. Dus an ’n ieder die ik verwijderd hew: ’t is niks persoanliks. ’t is mýn ding. En de storm is ók weer luwd. Ik bin weer an de medikaasje en ’t gaat best goed met my. Ik wil ók wel weer wat leuke dingen doen binnen de skriiverij en bewaarhetdigitaal.nl is altyd deurgaan. Ik skreef ók altyd nog wel mar, dan gericht an persoanen met betrekkingen en funksjes binnen de mienskip die ik ’s even corrigere mut. Ik bin niet doadgaan om ’t su mar te séggen.

Je mutte ’t eilikst su sien: Je binne verliefd en as je trouwen gaan kope je ’n hús an de H.W.K. Ridderhuizen van Kattendijkeweg in Burgum. Niet omdat dat nou de moaiste straat fan Burgum is mar omdat, ’t lekker duur en fan niveau klinkt. Dan binne je nog fan goeie wil en vol goeie moed. ‘T gaat eerst ók best lekker mar, dan komme de kienders. De derde was eilikst niet plend mar, geboren in weelde en dus, over en teveul. Die gaat as eerste de keet út want, ze voelt ’t heus wel. Mar ze gaat met ’n drugskoerier. Jim beide onderling spul en jim nocht fan mekaar. Mar jim kinne gien plak krije sonder elkaar dus, verdoemd tót mekaar. Want dat hús is nou ’n blok an jim been. Je wille ’t niet ferskiite en je wille mekaar ók niet dakloas make. Dus: ,,Gaastou morgen an ’t werk op ‘e saak dan, blief ik thús.” Want ik hew wel even myn nocht fan dij en ik wil rust an de kop.”

Su is dat hier ók even. Bewaarhetdigitaal.nl doet ’t goed en ik sit best lekker in myn vel. Mar toch ségge de bealich en de geest heul gauw dat ’t weer genoeg weest is veur die dag dan. En ók Bewaarhetdigitaal.nl mut kleinskalig blieve al is ’t succesvol. Anders strúkel ik over de hele zooi.

Dus, fander even gien foto’s. Bedankt veur jim begrip,

Harmen