(Column) Ik wil nou elke saterdag de karre d’r achter. ’t brengt je suveul meer in ’t weekend.

DOKKUM/HYLPEN – We binne gien geliefden. Gien partners. Gien freund en freundinne mar, we kinne wel lache. En ók janke as ’t mut. Ferskrikkelik. Alderaast. Mar we helpe mekaar geregeld even út de brand. Fannemiddag was ’t myn beurt. D’r moest even ’n koelvriescombinaasje út Hylpen ophaald wurde. En eilikst kinne wij niet langer dan ’n flasche wien en ’n half krat bier bij mekaar sitte mar, nou spande ’t ‘rom: ‘N uur heen en ’n uur werom. Plus de noadiche arregewaasje met ’t op- en afladen fan ’t koelkasje. Gauw de heule middag tegare. Mar ’t ging knap.

,,Ik voel ’n slagje in ’t karke.”, sei ik su út de gein toen we krekt Dokkum út waren. ,,Ik weet niet.”, ,,Hou dy de bek.” sei ze. ,,Mar ik mut dij ók wat fertelle.”, en ze durfde hast niet veerder te fertellen: ,, Hylpen hewt allinich mar heule kleine straatsjes. Kinst hast niet kere met ’n karre. Ik hoop dastou dy der rédde kinst met dyn combinaasje.” ,,Lieve, ik hew in myn vorige leven trucker weest. Ik geef nergens om.” ,,Jaaaaahhaaaa, ik kin dij. Skieter.”

We kwamen an in Hylpen. Vlak veur de bestemming moest google plots automaticly herstarte en de navigaasje lag ‘r dus op ’t moment supréme út. Stoppe, reboote en weer gaan. Gien stress. Ging bést. En inderdaad lag de bestemming in ’n ienrichtingstraatsje. Maar, met ’n keerpunt an ’t einde fan de straat. Samen keurig de american cooler op de karre flikkerd en wederom retour naar Bonistad. In Workum even wat drinken bij ’n benzinepomp. De lady wuu graach ’n kolosale ijsco. Die had ze bij feanwâlden nog niet op. Google mar ’s op King Cone.

,,As we thús komme trakteer ik op Domino’s.” ,ze ís wel lief. Allinich wij binne beter ôf as we gewoan freunden binne. Gien geouwehoer en fan mekaar afblieve. Mar su’n klusje as fannemiddag gaat oans bést goed ôf. Ik hew ók seit dat we best op fakaansje kinne tegare mar, dan elk ’n eigen tent. Dat reizen gaat knap mar, veerders liever niet …

Derom. Ik hew nou ’n doel op de saterdagen. Omdat dit su geslaagd was mét notabene ’n frouspersoan denk ik dat ’t myn nije roeping wurdt. Ik wil nou elke saterdag de karre d’r achter en ’n frommes as bijrijder. Dat brengt suveul meer in ’t weekend.

Harmen Poortman