(Column) Met de reet op ’t vermogen sitt’n blieve en dan nóg frage om hulp fan de kienders. Taai ’s ôf.

DOKKUM – We hewwe mekaar ’n midweek mist. Myn groat eamel mar steun en toeverlaat in bange tiiden. Niet ‘de’ mar ’n heurlike knuffelfreundinne. Ze is op fakaansje weest met har nije lover. Ség mar ’n testcase veur de langduurheidsrelaasje die d’r op folge mut. WANT DAT MUT. JE GANE VEUR ‘T GELUK IN ‘T LEVEN.

Test is succesvol afrond. Ja werkelik. ’t Gaat ‘r fan komm’n. Ik werd fannemiddag welkom heten om even stoom af te blazen. Ik begriip dat wel. Alles was goed. Selfs ’t weer en dat is deurslaggevend. Want drie en ’n halve dag in ’n vouwwagen met ’n skeur in ’t dak houdt gien enkel stel vol. Mar dit kon krekt. En ik was fannemiddag dus bij har en ze liet my de nije ontbijtpantsjes al even sien. Want die ze nou met hadden zaten d’r al bij fanôf 1986 toen hij de vouwwagen kocht met sien toenmalige vrouw. Nu sien ex.

En der wil myn mattie niet meer teugenan sien. Dat is nou krekt werom ik d’r veur kies om nog even níet ’n fakaansje te boeken met ’n sugenaamde occasion veur myn ex. Ik hew su gíen sin in dit soart kwesties. Ik geef my thús wel even del. Mar d’r is meer werom ik dat campinggefoel ’t liefst veur eeuwig vaarwel ség.

Har nije lover had sich de tweede dag ’n dag sonder soris veuroorloofd. Òk sonder dat geseur fan syn ouwe lui. Mar wat gebeurd ‘r? Der komt ’t nijste model fan Mercedes in combinaasje met de meest luxe Tandemasser fan Tabbert ’t veld op riiden. Twee hoog bejaarden stappe út en met de full-automaticly parkeerrobot wurdt de woanwagen te plak reden. Mar dan mut de veurtent opset wurde. En kinst an ’t ouwe mantsje fan ’t stel drekt gewaar wurde dat ’t ‘m na drie kwartier op ‘e camping al gauw teveul wurdt. Na tweu keer mis slaan fan de hering mar weer even sitte. Wiet washandsje om ‘e holle en gauw ’n peukje op ‘e lippe.

’t ouwe méns d’r omheen te stuiteren werkt allinich mar averechts. Ze kieke tegare zeer hoog verheven om sich hene fan: ,,Wie kan ons even helpen van de jongelui hier op deze ieder jaar weer zo ontzettend gezellige en comfortabele camping op de Hoge Veluwe?”

Mar myn froulike freund har nije lover dook de tent in bij har en zei: ,, Ikke niet. Ik hew gien begroaten met de gepensioneerden meer. Met de reet op ’t vermogen sitt’n blieve en dan nóg frage om hulp fan de kienders. Taai ’s ôf.”

Harmen Poortman