(Column) Want eigen haard is goud waard mar, kom òk gerust ’s in Ternaard.

DOKKUM – Klaaiklúten, Stugge friezen, Droege boeren, Dwarshassessen… Ja, dat binne de termen die oans noarderlingen faakst om ‘e oren krije. Mar ik hew toch wat ’n andere indruk fan de bewoaners boven Dokkum. Al jaren doen ik saken met ’n fytseboer in Ternaard en we hewwe selfs gesamelik met tweu andere Koartkoppen de famous appgroep ‘Fyts ‘m d’r in’ opricht. Dér komme je niet sumar bij. Dan mut je echt wel ’n deurwinterde diepfrys weze.

Fannemiddag rond ’t middaguur suu ik even naar de beste man toe om wat te fragen over kienderfytskes. Mar òk even om bij ’t fiskwyfke die, de fiskkarre op frijdag’s altyd veur syn winkel stalt, ’n kibbelinkje te halen. Mar die was d’r niet. En de saak was òk nog niet open dus, ik ston’ dér met de honger in ‘e hals.

Mar ik had bij de poart fan ’t dorp al leze dat ‘r dorpsfeest houden werd en ’n skoane dame út ’t dorp kon mij moai even fertelle wér de feesttent stond. Want d’r ston’ ‘lunch veur een ieder’ op ’t programma. Ik stap der binnen en ’t ontvangst was fenomenaal. ,, Wa sykje joo?” vroeg ’n freundlike lady an ’n groate geselskapstafel. ,,Ik was bij Arjen Werkhoven veur fytsehandel en wuu bij Sjoukje even ’n fiskje hale mar, ze staat ‘r niet met de fiskkar. Das logisch as jim híer allemaal lekker sitte te smullen en dus kom ik hier òk mar veur ’n lunske as, ’t om jim kin.”, was myn antwoord. ,,Gean mar sitt’n. Foar sânfiiftig hawwe joo twa heurlike broadsjes woarst of hamburger. En jo meie molke, sûpe of wat oars pakke nei gelang. Wolkom!”

En ik hew my dér toch lekkur eten had! Tweu dikke braadwürsten en tweu melk. En ’n stuk gesellichhied an die gemeenskappelike lunchtafel. Echt hartstikke leuk. Ik vroeg of ik pinne kon mar, dat was even niet mogelik. ,,Ik kom straks wel terug bij Arjen weg met de centen. Komt goed.”, en dat was òk heulemaal gien probleem.

Fan su’n gastfrijhied krij ik ’t warm en ik noem dat hier graach even. Dus deze column/bijdrage is puur even as dank an de organisaasje fan ’t doarpsfeest fan Ternaard. Want eigen haard is goud waard mar, kom òk gerust ’s in Ternaard.

Bedankt jongelui,

Harmen Poortman