(Column) Peaskemeal. ,,En dan ’n tientsje! Laat de Heere asjeblieft gauw terugkomme.”

DOKKUM – Ik was myn Almost Harley an ’t poetsen en myn buurmeiske fan weleer kwam onverwachts langs. Dus ik hew de poetsdoek delleit en we binne an de drank gaan. Ik vroeg har hoe ze de paasdagen viert had. Nou….

Harmen, ik doen ’t òk niet weer. Ik hew myn broers en zussen útnoadigt en òk die kienders fan myn vader syn tweude frou. En òk myn skoanouders. En dan denk je bij jezelf: ,,ik skiet ’t wel voor en ik sien wel wat ik werom krij.” Harmen echt, myn skoanouders hadden my al beld: ,,Leave, do hoefst net alles te beteljen. Wy springe by.”

Gusteravond kwamen ze. Fan de vier broers en zussen en de andere vier halfbroers en -zussen waren vijf niet op komm’n dagen. Myn vader was te moterriiden gaan en kwam pas halverwege de avond. En myn skoanouders kwamen keurig op tiid. Toen ze de jas ophingen an de kapstok werd út de binnenbússe van myn skoanpa syn jas ’n envelopke haald. Dat kreeg ik. Ik bin naar de keuken lopen om stiekum te sien wat ‘r in zat: ‘N tientsje.

We binne gaan tafelen. Nou! ,,Wer hawst dit fleisch wei, famke? Net by Smit út Ternaard, tink? Ooh ja, ik sjoch ’t al. Aldi.” ,,Kinst foartoan better ’n salade by Haagens of KB foods & Drinks bestelle. Is wat djoerder mar, dan hast kwaliteit.” ,,Hast ek jenever? Want die beerenburg drink ik net meer. Bokma, vaak is rond beter, soms vierkant. snapst ‘m? Hè?” (Dikke vette knipoog. In de ondertiteling voor doven en slechthorenden staat nou ,,Hahahahah, mallert”). ,,Kinst by W’iis op ‘e Syl yn Dokkum vést wol complete desserts bestelle. ’t is mar ’n tip.”

Ze waren ók sumar weer vertrokken, Harmen. Ik had nog wat vanille iis met slagroom en kersensaus fan Hero na mar, der zagen ze fanôf. Kwart over negen ston’ ik al te ôfwassen. Allinich. De keet was al weer leeg. In totaal hew ik an dit gigantische feestmeal achtentachtig euro en seuvenenzestig cent útgeven. En dan ’n tientsje! Laat de Heere asjeblieft gauw terugkomme.”

Harmen Poortman