(Column) En ’n stoel en ’n airfryer op é koop toe. Poeh Poeh…

DRACHTEN – Soms mut je ’t ‘r veur over hewwe. En dat had ik. Ik hew wat contact met ’n voormalig skoalgenoatsje. Leuk frommeske. We wille beide niks mar wel beeldbelle om ’t leven. Prima. Ik reken het goed.

Jim hewwe my allemaal eamelen hoard over die teringskoenen die ik inlope moest. Dat gaat de goeie kant út mar ik bin d’r nog niet. Ik chatte fan ‘e week met har en ik zei dat ik wel weer ’s ’n luie stoel hewwe wuu. ,,Myn buorfrou had ’n relaxfauteuil te keap. Krekt wat foar dij.” Foto’s útwissele. Ja, kope. Heulemaal goed.

,,Mast ek even by my oankomme. Ik haw nog ’n airfryer foar dy. Kinst ek wol even meinimme.” Mar ik bin eerst naar de buurfrou gaan. En ik had ’n maat met om te sjouwen: ,,Wat hawwe jo ’n moaie kriistbeam.” ,,Ja, moai hè? Ik woe d’r dit jier ’s helemaal wat oars fan meitsje. ‘N grienen is ek mar gewoan grien. Ik voen ’n kompleet wieten ek wol moai.” ,,Ja prachtig beamke.”, drukt myn maat har nog ’s extra op ’t hart. Ik hew de stoel nog even testen en ik was òk drekt in myn nopjes.

We hewwe de financiën regeld en ik bin naar myn chatlady lopen om de airfryer. Vervolgens hewwe we de stoel op de karre zet en binne we weer afstoken richting Dokkum. ,,Hé Harmen.”, fraagt myn maat: ,,Wat denkstou? Suu har man òk ’n compliment geve over die kerstboom?”

,,Die man taalt ‘r niet naar.”, was myn opvatting. Die seit suiets fan: ,,Ooh, stie die ek nog op solder?” En dan sit ie weer strak in de formule 1. Met Max Verstappen en Hammilton beide op Poll Position. Die man snapt ‘r niks fan. En zij hewt su har best deen om d’r ’n moaie kerst fan te maken straks. Wij zagen dat al veur oans: ,,Gean do jûn mar moai even nei de kroeg! En net foar tolven thús komme!” En hij: ,,Mar de kroeg is om fiif oere yn de middei slúten yn ferbân mei coronamaatriegels.” ,,Dan hasto pech. sykest mar oar plak. Ik noegje die mann’n fan fannemiddei wer út. Die waardearje wol wat ik hjir foar dij doch oan de kriist. Wegweze!”

Tsja… En ’n stoel en ’n airfryer op ‘e koop toe. Poeh poeh…

Vrolijke feestdagen,

Harmen Poortman