(Column) Au bain marie – Look a like. Ien fan de eerste levensbehoeften.

DOKKUM – Tiidens myn opleiding in Leeuwarden an Triascollege MDGO-CCD (veurloper fan ’t huidige Facilitaire Dienstverlening) kreeg ik te maken met dit soart warmhoudbakken veur maaltiiden. Dat was in om en nabij 1994/5. Tuggeliek met de opkomst fan de magnetron. ’n verskrikkelik chemisch en nucleair ding. Moest verboaden wurde. En nog denk ik vaak werom an die ouwerwetse Au bain marie bakken.

Disse hier op de foto is fan de Aldi. En niet echt ’t principe fan ’n Au bain marie. Die is basseerd op een bak met warm water werin de skalen ligge. Deur ’t warm water wurde de skalen warmhouden en dus blieft ’t eten warm. ’t skynt dat ’n frou named Marie dit bedocht hewt (De joodse alchemist Maria van Alexandrië ontwikkelde aan het begin van onze jaartelling de naar haar vernoemde techniek.) Dit op de foto is ’n warmhoudplaat met derop de skalen. En veur privégebrúk is ’t best geskikt. En werom? Fabrikanten wille wel. Allinich ’t folk mut ’t snappe.

Je mut je even veurstelle dat je nou gauw de jeugd de maaltiiden na skoal mar gauw in de magnetron skúve late. Wat ongecharmeerd! Eerlik. Ik stel veur dat we met syn allen disse warmhoudbakken massaal in slaan en veur de kienders die út skoal komme ’n lopend buffet delsette. Werom su ferwenne? Want dat binne we hier niet went in de Noardeast-fryske klei. Je hewwe d’r self ók minder werk fan.

Fiif uur komme je self fan’t werk, je koke de eardappels, groente en fleisch. Dat druk je elk in ’n skaal fan disse Au bain marie – Look a Like. Je sette d’r wat borden en bestek bij en de jeugd kin sichself rédde. Want de ien is om tien over fijf thús, de ander mut om kwart veur zes sporte en de derde wil om half seuven ete omdat, ze derna nog even hardlope wil.

Doen jim veurdeel hiermet. Aldi, pak ‘m beet €35,–. ’n leuk speels exclusief buffet veur de jeugd en self minder gedonder om de jeugd an tafel te krijen. Folgens mij prettiger en lekkerder om te eten in plaats fanút ’n magnetron. Au Bain Marie – Look a like. Ien fan de eerste levensbehoeften.

Fijne avond,

Harmen Poortman