(Column) Dat wurdt net earder dan de twadde wyke fan januaris 2024

Dokkum – ’t is ’n lieve skat mar, freunskippelik is prima. We wille veerders òk gien verplichtingen over en weer. Mar even tegare ete mut kinne. Allinich vien ik wel dat de speklapkes niet meer binne wat ze vroeger waren. Flinter dun, driivende in de marinade om d’r gewicht an te geven en smakende naar karton. Dat leit niet an ien supermarkt, dat leit an aldi supermarkten. Gaan echt naar de lokale slachter want, dit was niks.

Der werkt ók jeugd in die winkels, ’t slaat nergens op. Ik hew my verbaast over ’t skriiven fan die jongelui. Gien hoofdletters op de plakken wer ’t hoort. ‘D’ en ‘dt’ is ’n drama en ’t kin ze ók niks skele. Mar ’t studeert allemaal an de Hanzehoge skoal en ’t conservatorium. Dat mut ’t allemaal nog verdiene veur oans pensioen. Wat steeds minder wurdt omdat, der steeds meer ménschen fan vretuh mutte. Ik wuu even zeike. En mochten jim ’n typvout ontdekke in dit geskrift dan, drekt mij maile.

Ik hew self ók geldpyne. Of (v)eiliks: pech met geldverdienen. Myn digitaliseringslaptop haakt wel ‘s. Nou hew ik ’n moaie oplossing von’n. Pracht apparaat. Twee bankjes. Ik hew nog geld tegoede fan de gemeente. Liek as meer minimumlijers hier in de regio mar, der leit ’n drempel veur. (V)eiliks wil ik wel om ’n voorskot frage mar, dan weet ik wel hoe ’t gaat.

,,Nee Poortman, dat kin ik net iepen brekke. Sjoch wy hawwe hjir Pybe Penning. Die beheert de transaksjekai foar ’t oerstoarten fan de gjilden. Ik begriip jo goed. Jo wolle de enerzjietaslag nei foaren helje. Ja. Nee dat giet net. Douwe Slof rint net sa hurt mei de portefeuille troch de ried. Boppedat had die straks trije wyke fakaansje en dan komt ’t yn hânnen fan Sietske Cent. Die is nog mei zwangerskapsverlof en die komt tsjin de krystdagen wer. Mar ze is sa dreag op é tried dus, rekkenje dan mar dat ’t net earder wurdt as nei de kryst.

En dan nog. Want wy dogge no krekt saos Dantumadiel: Op ‘e léste dei fan ’t jier gjin oalibol en ek gjin tasizzingen meer. Ja, jo hawwe gelyk: ’t is ’n enerzjietaslag foar 2023 mar, dan hawwe wy eerst de nijjiersrecepsjes en opstartende perikelen foar ’t kommende jier. Dus dat wurd net earder as de twadde wyke fan januaris 2024.”

Hewwe jou de kerstboom al staan?

Harmen Poortman