(Column) Wy gieden de opgeande tiid temjitte.

DOKKUM – Must hier potverdorie ’s sien wat ’n simpele spaarpit kost! In ’t jaar negentienhondertachtentachtig kochtst ’n gloeilamp veur dertig guldencenten. En dan mut we tegenwoordig su allemachtigst duorsem wèze. De pot op!

In de kommende jaren wille ze alle auto’s die riide op diesel en benzine út de markt hale. En dan mar moai op accu’s riide. Dat su’n auto met batterij in ‘e brand vliege kin en vervolgens ’n halve week onder de skuum staan mut om ’n eventuele fik te doven dat, hindert niks. Foaral goed duorsem wèze.

De húzen binne òk niet meer te betalen mar, je matte wol ’n hypotheek hawwe fan minstens trije ton. Want dat stiet synoniem oan de baan die je hawwe. Asto trije ton of mear oan hypotheek krije kinst dan, bist ’n bésten foar de baas. Dat ’n hypotheek ’n verkapte liening is geeft niks. ,,Do dochst ’t bést. Kinst ’t wol dwaan. Ek ’n moaie belizzing foar de bern letter. Dan hawwe die d’r nog wat oan letter.” Al giet mear as sekstig procint nei de staatskas en hawwe de bern lijen om de erfenis. Want, ien fan de bern is onterft omdat, ‘r net yn ’t stramien mei woe en net omstean lere woe. Mar ’t is ’n prachtige belizzing foar de bern. Ja grif.”

Ik bin zaterdagavond even op stap weest in de metropool Dokkum-City en kwam ’n oud buurman teugen fan in myn jeugdperiode. En die kon mij wel vertelle dat je froegah nog kánsen hadden op de woningmarkt. Premie-A woaningen fan amper vijfendertigdúsend gulden omdat, veural meneer Den Uijl strooide met de centen fan ’t ryk. Bulten subsidie op ’n tweuonderienkaphúske wer je nou tweuhonderttachtigdusend veur deltelle mutte. Wat trouwens niet ségge wil dat je suveul òk krije fan de bank. Want je mutte vaakst al ’n hús ferkope kinne om met eigen geld ’n groat deel te financieren. Eilikst must veertien jaar weze met ’n eigen vermogen fan ’n ton en drieendertig jaar werkervaring werút blykt dat je ’n vaste baan hewwe.

Disse oud-buurman betaalt drieentwintig euro in de maand an rente veur de hypotheek t.w.v. ’n bedrag fan €20000,–. En woant in ’n elitebuurt. Mar hij sei òk eerlik: ,,Wy gieden de opgeande tiid temjitte.” Das heul wat anders dan: ,,Wy hawwe ús hiele libben krûm lein foar ’t hûs.”

Harmen Poortman