Grutte Pier, de film. Recensie

DOKKUM – Ik draai d’r niet omheen. Gien column, gewoan ’n recensie. Ik bin d’r weest. Frijdag in Sense bij de film fan Steven de Jong: Grutte Pier. En ik von’ ‘m best goed. Moai ferhaal over de striid destiids om ’t behoud fan Fryslân foar eigen folk. En eilikst leve we weer in su’n tiidperk. Fanút Den Haag wurdt weer fanalles probeerd te regelen veur oans hier in ’t hoge noarden. Mar must miene…

Al wurdt Grutte Pier speeld deur ’n niet-fries, ik vien ’t ’n moai ferhaal over een ’n wichtig stuk skiednis fan oans eigen lánd. Wij mutte weer su trots striide as destiids oanze veurouders deen hewwe. Want as we ’t kwietrake dan, krije we Fryslân noait weer werom. Dat is wis. Fan disse film lere we hoe Grutte Pier syn lilkens fanwege de moard op syn frou Rinsje en gezinsleden deur de hollanders, die Fryslân tot de hunne make wille, ombouwt tot wrede kracht teugen disse indringers. Pier start ’n boeren-opstand en bient de striid an met dit skorem. Hij wil wete wie syn gesin ombracht hewt en gaat tot ’t úterste.

Búten de niet-fries speule d’r nog wel andere eigen speulers fan formaat met suas: Syb van der Ploeg, Elske DeWall, Teake Cuperus, Steven de Jong zelf en we krije de ‘verskes’ van niet minder dan Carla de Bruine te hoaren. As ik disse namen hier skriif bin ik best wel ’n trotse frys. Ik bin bliid dat we Steven in oans midden hewwe die su goed oans fryske gedachtengoed ferkope kin an de rest fan Nederland. En selfs ver der búten.

Se mutte in de rest fan de wereld wete dat se niet om oans heen kinne. En deze film over Grutte Pier laat sien werveur wij su eigensinnig en fier binne. Fier op oans grûn. Oans toal en oans streekproducten. En wij late oans ‘de wet net foarskriuwe.’ Dat was ’n citaat út Link naar De hel fan ’63. Òk ’n fantastische film van Steven de Jong wer we trots op weze magge.

Ik hew ’n moaie avond had. Ik hew genoaten. Ik raad jim disse film over Grutte Pier an. Hoart bij de inburgeringscursus wat mij betreft. En toch fan humor fersekerd. Leaver dea as slaaf. Want dat is wat we hier predike.

Wie fan karakter houdt mut disse film sien.

Harmen Poortman