(Column) De Enfant Terrible.

DOKKUM – ,,Och heden, ’t is nog mar maandag. En nou al an de burrel. En verrek, òk nog wat snaaierij d’r bij. Wer doet ‘r ’t fan? En de kost òk nog elders opdoen. Skandalig. En dan sien ik ‘m òk nog heule dagen wat omfytsen. Sugenaamd veur syn rug. Nou, dat wuu ik òk wel. Mar der hew ik gien tiid veur want, ik mut werke.”

,,Sjoch, ik haw nog ’n weduwepensioen fan myn ferstoane man. Ondertusken haw ik al sânentweitig jier ’n nije lover mar, der wol ik net mei oender ien dak. Want dan bin ik dat pensioen kwiet, sjoch. Mar solken leve fan de bijstân. Das dieverij. Das freselik.

Solken lizze de hiele dei wat op ‘e bealich. Wat soeden ze de hiele dei bij ’t ein hawwe? Je soeden je toch dea fervele?” ,,Mar euh Klaas, wolsto toch ’s even op dyn soulder sjen? Der lizze nog wat films en dia’s. Die matte wol efkes nei Poortman ta. Want hy makket der dvd’s of digitale films fan.

Mast ‘m wol even freegje as ’t ek fergees kin. Want hy had ’n útkering. En oars mast ‘m even freegje of hy ’t ek opjout. Hoeft van my net hjer. As wy mar sa goedkeap mogelik kinne. En oars joust ‘m fuort mar oan by de belesting.”

Ik bin de ‘Enfant Terrible’ fan de familie. Derom kin ik dergelike stukjes skriiven. Enfant Terrible. Een franse útdrukking veur ’t folgende: ‘Het boze kind of zwarte schaap van de familie dat regelmatig de familie in verlegenheid brengt door ongewenste uitlatingen en in dit geval ongewenste publikaties.’ Maar dat is niet zonder reden. En dat wete ze hier in de omkriten mar al te goed.

Harmen Poortman