(Column) Niet? Dan kinst òk wel even ôfwasse.

DOKKUM – Best wel leuk, hoor. Ze noadigde har zelf út want, stiekum vient ze ’t hier best gesellig. Eilikst vient ze my wel leuk, denk ik. Leuker as leuk, hoop ik. Nou jah, ik weet ’t òk niet. Ik snap ‘r soms niks fan. Moeilik allemaal. Ze had self de kearsen metnomm’n dus, ik docht: ,,Dat belooft wat.” ,,Dou steekst die fan dij noait an dus, dan nim ik ze self wel met.”, sneerde ze naar my toe.

Noh, ik denk: ,,Gien gebliksum. Ik zet ‘r ’n beste playlist veur op Spotify.” En dat sloeg an. De eerst plaat was vurt in de smaak. Tweede en derde òk. Toen sloeg Spotify vast. Niet weer los te krijen. Resette, werkte niet. Tv en ontvangstkastje fan de stroom, modem út de stroom… Sumar drie kwartier veerder. Hadden we òk wat anders doen kinnen, hè?

‘T werd nog veul erger. Op ’t laast hadden we ’t over myn buurfrou. Is òk haast provinciaal bekend dat zij en ik mekaar niet légge. Fanneweek met ien út Harkema op ‘e chat: ,,Mast om dyn buorfrou tinke. Ik kin har wol. Ze klept alles oer dij troch. Wy witte hjir yn ’t doarp krekt wa d’r by dy oan de doar komme.”

Mar de lady bij mij an tafel zat genoeglik, zei ze. We waren òk wel lief veur mekaar. Veural toen ik nog in de keuken stond. Opbakte eardappels, andievie in ’n groentesaus naar eigen idee en ’n biefstukje. Dat was eilikst ’n sucadelapke mar dat hew ik har niet verteld. Ik denk, ze hoeft òk niet alles te weten. Pas as ze self ’s út de hoeke komt dan, geef ik òk wat meer fan myself. Mar d’r gebeurde bar weinig.

Ze zei òk: ,,Harmen, we hewwe ’t beide al beleefd. we hewwe beide ’n gezin had en dus kienders. Dat gegriém hewt heulemaal gien sin meer.” ,, Niet? Dan kinst òk wel even ôfwasse.”, docht ik.

En toen bin ik mar weer an ’t werk gaan.

xxx Harmen